NIDA แสดงความยินดีกับ 2 คณาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงใน Top 2% ของโลก

NIDA แสดงความยินดีกับ 2 คณาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงใน Top 2% ของโลก

NIDA แสดงความยินดีกับ 2 คณาจารย์ ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิง จากสำนักพิมพ์นานาชาติ จากการจัดอันดับใน World’s Top 2% Scientists list 2021 by Stanford University 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ 2 ท่าน ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิง จากการจัดอันดับใน World’s Top 2% Scientists list 2021 by Stanford University 2021 ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ในสาขาวิชา Environmental Science ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (2020-2021)
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ในสาขาวิชา Business & Management ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (2020-2021)

การจัดอันดับดังกล่าว โดยสำนักพิมพ์ Elsevier บริษัท SciTech Strategies และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงใน Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University) ปี 2021 ในสาขาวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย รวมมากกว่า 100,000 คน ซึ่งการคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1996–2020 โดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย เช่น Citation, co-authorship และ h-index เป็นต้น