แพทย์เตือนสูบกัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิต!

แพทย์เตือนสูบกัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิต!

แพทย์เผยเปิดเสรีกัญชาของประเทศไทย อาจส่งกระทบต่อเด็กและเยาวชน เตือนสูบกัญชากับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิต ทำปอดอักเสบเฉียบพลัน

รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงกรณีการ เปิดเสรีกัญชา ของประเทศไทย ว่า อาจส่งกระทบต่อเด็กและเยาวชน เพราะทำให้มุมมองเรื่องอันตรายของการใช้กัญชาของเยาวชนเปลี่ยนไป 

 

จากข้อมูลสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า สัดส่วนของเยาวชนที่คิดว่าการสูบกัญชาเป็นประจำก่อให้เกิดอันตรายลดลงจาก 80% เมื่อปี 2533 เหลือเพียง 30% ในปี 2563 การเปิดเสรีกัญชายังทำให้เยาวชนรู้สึกว่ากัญชาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับเพิ่มขึ้นและการเข้าถึงทำได้ง่ายขึ้น

 

ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐที่เปิดเสรีกัญชา 19 รัฐ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า 37% ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกา เคยทดลองสูบกัญชา และมี 22% ของนักเรียนที่ปัจจุบันสูบกัญชา ทั้งที่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่แพทย์ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาเนื่องจากกัญชาส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง

รศ.พญ.เริงฤดี กล่าวต่อว่า มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาของเยาวชนอายุ 12-17 ปี โดยใช้ข้อมูลสำรวจยาสูบกับสุขภาพของสหรัฐอเมริกาที่เป็นข้อมูลที่เก็บต่อเนื่องระยะยาวระหว่างปี 2556-2561 จำนวนตัวอย่างในการศึกษา 19,503 ราย เพื่อศึกษาอัตราการเริ่มสูบกัญชาของเยาวชนกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เปรียบเทียบระหว่างรัฐที่เปิดเสรีกัญชากับรัฐที่ยังไม่ได้เปิดเสรีกัญชา 

 

 

แพทย์เตือนสูบกัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิต!

จากการศึกษาพบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีแนวโน้มที่จะสูบกัญชาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในรัฐที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการ โดยมีแนวโน้มการสูบกัญชาในกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 18 เท่า ส่วนรัฐที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการพบอัตราการสูบกัญชาในกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่ม 5 เท่า

การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกับ กัญชา มีอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะจากโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน หรือ E-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury (EVALI) ที่เคยระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอเมริกัน เมื่อปี 2562-2563 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,807 ราย และมีผู้เสียชีวิต 68 ราย ซึ่งจากข้อมูลของผู้ป่วยเหล่านี้พบว่า 82% ใช้สารสกัดกัญชา หรือ tetrahydrocannabinol (THC) ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 

 

“ ดังนั้นจึงต้องการฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่น รวมทั้งผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ลำพังการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีอันตรายแล้วจากนิโคตินที่มีฤทธิ์เสพติดสูง และสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่ทำลายสมองของเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งสารก่อมะเร็งที่จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต การนำกัญชามาใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งก่อให้เกิดอันตรายเป็นเท่าตัว ” รศ.พญ.เริงฤดี กล่าว