อาลัย "ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์" นักวิจัย "การศึกษา" ผู้ไม่เคยหยุดเรียนรู้

อาลัย "ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์" นักวิจัย "การศึกษา" ผู้ไม่เคยหยุดเรียนรู้

แวดวงการศึกษาสุดอาลัย "ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์" อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักการศึกษา ที่สร้างคุณูปการให้แก่การศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

วันนี้ (15 พ.ค. 65) สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสผ่านเฟซบุ๊ก สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - edu cu ขอแสดงความเสียใจและอาลัย ในการจากไปของ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ (ครุ 2507)  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเวลา 22.39 น. ของวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 76 ปี 

 

ทั้งนี้ "ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์" เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2489 

 • ปี 2510 ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2516 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2519 Ph.D. (Higher Education) University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา

 

"ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์" ได้สร้างคุณูปการให้แก่ การศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ภาควิชาอุดมศึกษา (ปัจจุบันคือ สาขาวิชาอุดมศึกษา) ศาสตร์ด้านการศึกษาทั่วไป โดยท่านได้วางการวางรากฐานด้านการศึกษาอีกหลายประการ ได้แก่

 

1) การอุทิศตนเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทิศทางการศึกษาท่ามกลางบริบทการปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย

 

2) การได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการในประเทศ ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการอ้างอิงในวงการศึกษาอย่างกว้างขาง โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านการบริหารการศึกษาและศาสตร์ทางด้านอุดมศึกษา

 

3) การได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการในต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED ) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านอุดมศึกษา

 

4) จริยธรรมและการปฏิบัติตนที่น่ายกย่อง ท่านเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส นำปัญหาในอดีต มาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในสังคม

ประวัติด้านการบริหาร

 

 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. 2547 – 2560)
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 สมัย (พ.ศ.2536 –2539 , พ.ศ. 2544 –2547)
 • คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. 2550–2558)
 • ประธานกรรมการคุรุสภา (พ.ศ. 2556–2558)
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2534–2536)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2540–2544)
 • กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2539–2545)
 • อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2540–2544)
 • ประธานคณะทำงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2534–2536)

 

ที่ปรึกษา

 • สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2538 –2540)
 • วุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2530–2531)
 • ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2540–2541)

 

ผลงานวิชาการ

ตำรา

 • ความรู้คู่คุณธรรม
 • หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ
 • จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย
 • ต้องก้าวให้พ้นจากวังวลเดิม : รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย
 • ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

งานวิจัย

 • มหาวิทยาลัยไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 : หลักการและวิธีการดำเนินการ, 2550
 • กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย, 2546
 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษษของประเทศไทย, 2548
 • สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของวิชาการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย, 2549
 • การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา, 2543

ความเชี่ยวชาญ

 • อุดมศึกษา
 • บริหารศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน
 • การศึกษากับการพัฒนาประเทศ

 

เกียรติคุณที่ได้รับ

 • อาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ของที่ประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พ.ศ. 2549
 • ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
 • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2544
 • รางวัลผู้เขียนบทความทางการศึกษาดีเด่น โล่รางวัลศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

 

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 สาขาการศึกษา

 

ล่าสุด กับการได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สาขาการศึกษา) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ นักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการและเป็นแบบอย่างกับนักวิจัยอื่นต่อไป

 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ นับเป็นนักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จากเป็นผู้มีมุมมอง ติดตาม และวิเคราะห์ทิศทางการศึกษา จากการทำงานวิจัยท่ามกลางบริบทการปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย

 

ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องนำประเด็นการศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ๆ มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ซึ่งสะท้อนสภาพความเป็นจริง และปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมไทย พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการศึกษา บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  

 

นอกจากนี้ ท่านยังเป็นนักการศึกษาที่มีแนวคิดอนาคตนิยม เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถคาดการณ์ภาพอนาคตของการศึกษา และสังคมที่กำลังก้าวข้ามสังคมนวปทัสถานไปสู่สังคม 5.0 ในยุค disruption 

 

อาจารย์ได้เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเตรียมพร้อมรับการปรับตัวของนักการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านหนังสือ ตำรา เอกสารวิชาการที่ผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง  

 

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย