กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 42

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 42

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 42

โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งดังกล่าว สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ และด้วยพระวิริยะอุตสาหะก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศด้วยการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ อันเป็นพระมากรุณาธิคุณสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง

นอกจากนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,299 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 71 คน และระดับปริญญาโท 1,228 คน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 42 กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตนิด้า ครั้งที่ 42