ค่าก่อสร้างไตรมาสแรกปี67ขยับ2.3% ไม้ราคาพุ่ง7.2%-สถาปัตยกรรม4.7%

ค่าก่อสร้างไตรมาสแรกปี67ขยับ2.3% ไม้ราคาพุ่ง7.2%-สถาปัตยกรรม4.7%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดดัชนีราคาค่าก่อสร้าง ไตรมาสแรกปี67 เพิ่มขึ้น 2.3% เป็นผลจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ราคาพุ่ง7.2% ขณะที่หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานสถาปัตยกรรม 4.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นนั้นมาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานสถาปัตยกรรมร้อยละ 4.7 ในขณะที่หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ลดลงร้อยละ -2.5 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ลดลงร้อยละ -1.9 และหมวดงานระบบสุขาภิบาลลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)

หมวดราคาวัสดุก่อสร้างเกือบทุกประเภทปรับลดลงเกือบทุกประเภท โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กปรับตัวลดลงมากที่สุดร้อยละ -9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นผลมาจากราคาเหล็กในตลาดเอเชียและจีนมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และราคาเหล็กในประเทศไทยถูกกดดันจากการไหลเข้าของเหล็กจากประเทศจีนที่ยังคงกำลังการผลิตเหล็กในระดับสูงขณะที่ความต้องการเหล็กในประเทศจีนลดลง ทำให้จีนต้องระบายเหล็กมายังภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง จากการที่ประเทศไทยนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน และประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้ราคาเหล็กโดยรวมในประเทศไทยปรับตัวลดลง 
 

รองลงมาได้แก่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ -8.9 โดยลดลงจากความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่ชะลอตัวในช่วงรองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลงจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นและความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติให้สินเชื่อ ในขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงระหว่างร้อยละ -1.0 ถึงร้อยละ -5.2 โดยมีเพียงหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เท่านั้นที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ค่าก่อสร้างไตรมาสแรกปี67ขยับ2.3% ไม้ราคาพุ่ง7.2%-สถาปัตยกรรม4.7%

ส่วนหมวดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากการประกาศปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 

ค่าก่อสร้างไตรมาสแรกปี67ขยับ2.3% ไม้ราคาพุ่ง7.2%-สถาปัตยกรรม4.7%

 

เมื่อพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างในแต่ละหมวด พบว่า

1.    หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ
    งานวิศวกรรมโครงสร้าง มีอัตราค่าตอบแทนลดลงร้อยละ -2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่หากเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.7 ของหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ
    งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 67.2 ของหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ
    งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน (YoY) และมีอัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ

    งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อัตราค่าตอบแทนลดลงร้อยละ -1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.4 ของหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ 

ค่าก่อสร้างไตรมาสแรกปี67ขยับ2.3% ไม้ราคาพุ่ง7.2%-สถาปัตยกรรม4.7%

2.    หมวดวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.1 ของค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน
    ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 29.4 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
    ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาลดลงร้อยละ -5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อย -4.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 6.7 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
    เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาลดลงร้อยละ -9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
    กระเบื้อง ราคาลดลงร้อยละ -1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
    สุขภัณฑ์ ราคาลดลงร้อยละ -8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.0 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
    อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาลดลงร้อยละ -1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 6.0 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง
    วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ราคาลดลงร้อยละ -1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 40.9 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างไตรมาสแรกปี67ขยับ2.3% ไม้ราคาพุ่ง7.2%-สถาปัตยกรรม4.7%

3.    หมวดแรงงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.9 ของค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน
โดยค่าแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน