ม.มหิดล ผ่านการประเมิน QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว

3 พฤษภาคม 2564
92

เพื่อประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทย 14 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Class University Rankings) ทำให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ ณ จุดใด เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสู่สิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งหนึ่งในกระดานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก คือ การจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds Ltd หรือ QS จากสหราชอาณาจักร ซึ่งในส่วนของประเทศไทย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้สนับสนุนให้มีการใช้เกณฑ์ "QS Stars University Rating System" เพื่อประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทย 14 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล ซึ่ง QS Stars University Rating System ถือเป็นระบบประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ทั่วโลกให้การยอมรับ พร้อมก้าวสู่การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา ในโครงการ Reinventing University ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว ถึง 7 ด้าน

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เกณฑ์ QS Stars University Rating System ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมินในระดับ 5 ดาว 7 ด้าน ได้แก่ Teaching (ด้านการเรียนการสอน) Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต) Internationalization (ด้านความเป็นนานาชาติ) Facilities (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) Arts And Culture (ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) Innovation (ด้านนวัตกรรม) และ Life Sciences And Medicine ซึ่งจากผลการประเมินสะท้อนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับในสาขา Life Sciences And Medicine อยู่ที่ 143 ของโลก และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากการที่ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานจนได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 100 ของโลกเมื่อเร็วๆ นี้

"มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันแรกของไทยที่ผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว ซึ่งการประเมินจะมีผล 3 ปี คือ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2564 - 2567 ซึ่งจากการประเมิน QS Stars University Rating System ในครั้งนี้จะทำให้ มหาวิทยาลัยไทยได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะทำให้ได้เห็นมุมมองต่อการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและผลักดันสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยอันดับโลกได้ตามเป้าหมายต่อไป" รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: