เคพีเอ็มจี ไพรเวทเอ็นเตอร์ไพร์สและ STEP Project Global Consortium ออกบทวิเคราะห์

เคพีเอ็มจี ไพรเวทเอ็นเตอร์ไพร์สและ STEP Project Global Consortium ออกบทวิเคราะห์

ผลวิจัยใหม่พบว่าธุรกิจครอบครัวพร้อมที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจโลก โดยมุ่งความสำคัญไปที่เป้าหมาย ชุมชน และความอดทน


รายงานฉบับใหม่จาก STEP Project Global Consortium และเคพีเอ็มจี ไพรเวทเอ็นเตอร์ไพร์ส แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจครอบครัวทำให้ธุรกิจเหล่านี้ตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด-19 ได้ดี งานวิจัยพบว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของครอบครัวเจ้าของธุรกิจและการบริหารโดยคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำให้ธุรกิจครอบครัวมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ


รายงาน Mastering a comeback: How family businesses are triumphing over COVID-19 เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจครอบครัวเกือบ 2,500 ธุรกิจ และธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวอีกกว่า 500 ธุรกิจ ซึ่งรายงานฉบับนี้พบว่ายุทธศาสตร์ที่ธุรกิจครอบครัวต่างใช้เพื่อจัดการกับผลกระทบของโควิด-19 นั้นสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้

  1. ขันติและการไม่ผลีผลาม ธุรกิจครอบครัวจะให้ความสนใจกับการส่งทอดธุรกิจไปยังรุ่นต่อไป และการอยู่รอดในระยะยาว เพราะฉะนั้นจะมีความใจเย็นในการตัดสินและไม่ผลีผลาม โดยการรอให้เข้าใจผลกระทบของโควิด-19 ทั้งหมดต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมก่อน เพื่อหาทางออกในระยะยาว มากกว่าการตอบสนองต่อผลกระทบเฉพาะหน้าโดยหวังผลระยะสั้น

 

  1. การแปลงโฉมธุรกิจ รายงานพบว่า ธุรกิจครอบครัวมีแนวโน้มที่จะมีนโยบายแปลงโฉมธุรกิจมากกว่าธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวถึงร้อยละ 42 ธุรกิจครอบครัวที่มีคนในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายรุ่นทำงานอยู่มีโอกาสที่จะวางนโยบายแปลงโฉมธุรกิจมากกว่าครอบครัวที่มีรุ่นเดียวมากกว่าถึงร้อยละ 45
  2. ความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจครอบครัวนอกจากที่จะตัดสินใจดำเนินการเพื่อปกป้องธุรกิจและครอบครัวจากผลกระทบของโควิด-19 แล้วยังคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมอีกด้วย รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย เช่นพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน


“ในประเทศไทยนั้น ในช่วงโควิด-19 เราเห็นธุรกิจครอบครัว จำนวนมากที่ เป็นผู้เบิกทางในการทำประโยชน์ และทดแทนคุณต่อสังคมและชุมชนที่พวกเขาดำเนินธุรกิจอยู่ ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายไพรเวท เอ็นเตอร์ไพรส์ เคพีเอ็มจีประเทศไทยกล่าว “เราได้เห็นความพยายามในการตอบแทนคุณสังคมและการร่วมมือกับชุมชนในการฝ่าฟันวิกฤติไปด้วยกัน เนื่องจากธุรกิจครอบครัวมักมีความผูกพันต่อชุมชนสูง นอกจากจะเป็นการส่งผลประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังถือว่าเป็นการสร้าง brand loyalty และการกระชับความสัมพันธ์ของธุรกิจต่อชุมชนที่พวกเขาดำเนินธุรกิจอยู่”