ครม. แต่งตั้ง “ผู้อำนวยกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก” คนใหม่

11 พฤษภาคม 2562
7751

ครม. แต่งตั้ง “ผู้อำนวยกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก” คนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นำยทรงพล ชีวะปัญญำโรจน์ เป็นผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่7 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 46 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งส าคัญทั้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จ ากัด กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) กรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้านคุณวุฒิการศึกษา นายทรงพล จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ การศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay ประเทศสหรัฐอเมริกา

แชร์ข่าว :
Tags: