Make X Thailand Stem mBot Challenge 2018

Make X Thailand Stem mBot Challenge 2018

 

Make X Thailand Stem mBot Challenge 2018 ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชนั่น จำกัด บริษัท บอนด์ แอล.คอร์เปอร์เรชนั่น จำกัด ร่วมกับ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Make X Thailand Stem mBot Challenge 2018 ขึ้น รอบคัดเลือกในวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม เพื่อคัดเลือก โดยมี รองศาสตาจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ รองคณบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขัน ณ ประเทศจีน ต่อไป

คุณสุมิตรา นิ่มกรชัย ผู้บริหาร บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชนั่น จำกัด ประธานจัดงาน กล่าวว่า ดิฉันได้เล็งเห็น ความสำคัญ ที่จะเป็นก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งของการศึกษาไทย เพื่อที่จะผลักดันให้เกิด กิจกรรมการแข่งขัน การพัฒนาความคิดอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่จะแสดงผลงาน สร้างณวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างวัตกรรม ในรูปแบบสะเต็มศึกษา จัดได้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น

คุณจิตรภณ ทิพย์โภคสกุล ผู้บริหารบริษัท บอนด์ แอล.คอร์เปอร์เรชั่น ผู้สนับสนุนหลัก และประธานร่วม
กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียนที่สนใจ ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยหุ่นยนต์ โดยที่ทุกคนจะต้องตะหนักถึงความสำคัญ ของการนำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา และบูรณาการ ในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นผู้สังเกตุการณ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้ เป็นโครงการฯ ที่ดีมากๆๆ เห็นน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีความตั้งใจในการพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ ของตัวเองที่จะนำเข้าแข่งขัน ในครั้งนี้กันทุกคน