ผลวิจัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผลวิจัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย แดงต้อย ปิ่นทอง ตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพและหาค่าดัชนีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่องสารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 44 คน สังกัดโรงเรียนสตรีสิริเกศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 แผน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.13/83.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่องสารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.70 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 70

3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่องสารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สารพันธุกรรมและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก