นิเทศ NIDA ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดอบรม Content Creation สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 67

นิเทศ NIDA ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดอบรม Content Creation สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 67

นิเทศ NIDA ร่วมกับ กระทรวง อว. จัดอบรม Content Creation สร้างสรรค์เนื้อหาด้วย Generative AI และ Data ยกระดับทักษะผู้ทำงานด้านนิเทศศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิเทศ@NIDA) ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ (CIC) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดอบรบหลักสูตรระยะสั้น เรียนจบพร้อมรับประกาศนียบัตร หลักสูตร "Generative AI+Data เพื่อเสริมพลังการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล" (Generative AI + Data Content Creation) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เริ่มเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิเทศ NIDA กล่าวว่า การใช้ AI และ Data จะทำให้นักนิเทศศาสตร์ฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานได้ไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะ Generative AI ที่เอื้อให้คนในสายสังคม รวมทั้งนิเทศศาสตร์ นำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และคณะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นแบบประกาศนียบัตร ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก จะมีการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักนิเทศศาสตร์ต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตร "DATA+AI Powered Communication 2022" กล่าวว่า Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานทั้งในแง่ของการเข้าใจจิตใจผู้คน การสร้างสรรค์เนื้อหา Text to Text, Text to Non-Text โดยมีโปรแกรมออกมาใหม่มากมาย เช่น ChatGPT, Claude AI, Gemini, DALL-E, Adobe Firefly, Midjourney, Luma AI, Canva แต่ละโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์ในสื่อสังคมต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี Generative AI และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และข้อมูล (Data) ต่างๆ ที่จะทำให้สามารถทำงานด้านการสื่อสารในสังคมยุคข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่มาของหลักสูตรในครั้งนี้

สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะเรียน ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 60 ชั่วโมง ทำงานในสถานประกอบการ 225 ชั่วโมง รวมระยะเวลาเรียนประมาณ 2 เดือน (1 สิงหาคม - 25 กันยายน 2567) ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะนิเทศศาสตร์ นิด้า และนักวิชาชีพในวงการนิเทศศาสตร์ระดับประเทศเกือบ 20 คนมาร่วมบรรยายในห้องเรียน ผ่านหัวข้อในการอบรม 5 โมดูล ได้แก่ 

  1. พื้นฐานความเข้าใจกระบวนการการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และ Generative AI
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ด้วย Generative AI Data  และการใช้ Social Listening Tools 
  3. Generative AI สำหรับการสร้างคอนเทนต์และการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ ChatGPT, Claude, DALL-E, Adobe Firefly, Canva, Capcut เพื่อผลิตสื่อ
  4. กลยุทธ์และเทคนิคการเป็น Content Creator ในยุค Generative AI
  5. การทำงานในสถานประกอบการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การสร้างสรรค์เนื้อหาอยู่แล้ว หรือผู้ที่ไม่มีงานทำ หรือต้องการปรับเปลี่ยนงานสู่สายงานการสร้างสรรค์เนื้อหา และต้องการเสริมสมรรถนะการทำงาน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลที่ช่วยในการสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม ซึ่งสามารถเทียบโอนเป็นรายวิชาในหลักสูตร ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ ตามเงื่อนไขของสถาบันอีกด้วย

อ่านรายละเอียดการสมัครเข้าอบรมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ หรือสแกน QR Code ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 099 -287-4647 หรือเฟซบุ๊ก CIC ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ (รับจำนวนจำกัด)