ร่วมผนึกกำลังหนุน 'โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย' จ.นครนายก

ร่วมผนึกกำลังหนุน 'โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย' จ.นครนายก

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่, หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครนายก และเครือข่ายพันธมิตร ดำเนิน "โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย" จัดงบประมาณหนุนเสริมโปรตีนไข่ให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในจังหวัดนครนายก 2,261 คน ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และประธานกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่  เปิดเผยว่า โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย ในจังหวัดนครนายก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ด้วยการเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ในโครงการอาหารกลางวันของแต่ละโรงเรียนนำร่อง รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของไข่ไก่ ในกลุ่มเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยรูปแบบของโครงการฯ จะเป็นการมอบไข่ไก่ให้กับโรงเรียน 12 แห่ง ใน จ.นครนายก

นางสาวไอรินทร์ อมรสินศิรรัฐ ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก ระบุว่า โครงการนี้เน้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น จากไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี มีสารอาหารสำคัญครบถ้วน จะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กับเยาวชนไทย จึงร่วมดำเนินการโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยคัดเลือกโรงเรียนจากทุกอำเภอของจังหวัดนครนายก รวมจำนวน 12 แห่ง จำนวนนักเรียนรวม 2,261 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานไข่ไก่ที่โรงเรียน 3 ฟอง/คน/สัปดาห์ ร่วมกับการรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดนครนายก คาดการณ์ว่า จะใช้งบประมาณในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 1,635,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ 70% และหอการค้าจังหวัดนครนายก 30% ทั้งนี้ จะดำเนินโครงการใน 3 ภาคการศึกษา ปี 2567-2568 ดังนี้ ภาคการศึกษา 1/2567 และ 2/2567 ให้การสนับสนุนค่าจัดซื้อไข่ไก่ฟองละ 4 บาท ส่วนในภาคการศึกษา 1/2568 สนับสนุนเงินฟองละ 2 บาท หลังจากนั้นแต่ละโรงเรียนจะซื้อไข่ไก่ด้วยงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนจากภาครัฐต่อไป

นางณัฐกานต์ พันธ์ชัย รองประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบาย Connect-Competitive-Sustainable ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในด้าน Sustainable คือ 1) การสร้างภาวะแวดล้อมด้านโภชนาการที่ดีและยั่งยืนแก่เด็กวัยเรียน 2) การสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนผ่านมื้ออาหารที่มีคุณภาพ โดยจะวัดผลสำเร็จของโครงการ ผ่านการประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยตัวชี้วัดทางสาธารณสุข เพื่อสรุปและรายงานผลต่อภาครัฐ ในการขยายผลโครงการฯ ไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

โครงการไข่โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย จ.นครนายก ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ คณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) และกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา