BR ผู้นำธุรกิจเนื้อเป็ด จัดประชุมสามัญประจำปี 2567

BR ผู้นำธุรกิจเนื้อเป็ด จัดประชุมสามัญประจำปี 2567

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) หรือ BR Group จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นางโรซานนา สุเชาว์วณิช ประธานกรรมการบริษัท BR กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 BR มีรายได้รวมกว่า 8,034 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาจำนวน 1,142 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 300 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีรากฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์การจัดการที่ดี ถึงแม้ในปีนี้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงชะลอตัวและมีความท้าทายอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ดีขึ้น โดยการหาตลาดและช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

"สำหรับแผนธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม)และ Governance (ธรรมาภิบาล)) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตด้วยความยั่งยืนและมั่นคง ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง"