แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2566

แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2566

"แอตลาส เอ็นเนอยี" ได้รับรางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี 2566 เป็นปีที่ 21

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ภายใต้ พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หรือผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดย นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย รางวัลในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ภาคการค้าและบริการจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา แก่สังคม และภาคธุรกิจไทย จัดโดย หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2566 เป็นปีที่ 21 

การมอบรางวัลในปีนี้มีผู้ประกอบการยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ของหอการค้าไทยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย" จำนวนกว่า 70 บริษัท และได้รับรางวัลจำนวน 30 บริษัท พร้อมกันนี้ยังมีบริษัทเข้ารับเข็มชมรมจรรยาบรรณจำนวน  23 บริษัท ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัทจะดำเนินธุรกิจกตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน