TEAMG ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนให้กับโรงเรียน 13 แห่ง ใน 3 จังหวัด

TEAMG ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนให้กับโรงเรียน 13 แห่ง ใน 3 จังหวัด

TEAMG พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา "มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ" มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน 13 แห่ง ใน 3 จังหวัด มุ่งสานฝันอนาคตเยาวชนไทย

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา "มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ" ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มูลค่า 347,000 บาท ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รวม 13 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรต จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงโรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดหุบเมย โรงเรียนวัดวังยายฉิม จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทฯ และมูลนิธิฯ ให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้บริษัทฯ และมูลนิธิฯ ยังได้เพิ่มการมอบทุนแก่โรงเรียนสันมหาพนวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมมอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนทั้ง 13 แห่ง และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดท่าด่าน จังหวัดนครนายก ที่ได้รับทุนการศึกษา โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมให้แก่ครอบครัวเด็กนักเรียน ช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

TEAMG ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนให้กับโรงเรียน 13 แห่ง ใน 3 จังหวัด TEAMG ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบทุนให้กับโรงเรียน 13 แห่ง ใน 3 จังหวัด