รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน. ย้ำนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการบริหารงาน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วยกรรมการ กปน. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. และผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมและมอบนโยบายให้ กปน. ให้ความสำคัญกับพื้นฐานการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ (1) การให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (2) การบริหารจัดการกิจการประปาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเสถียรภาพ ใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุน (3) การสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยให้บริการประปาสอดรับกับการพัฒนาเมืองและผังเมืองในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน (4) มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านของ กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ (5) การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งดำเนินโครงการและบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้แก่ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 การบริหารจัดการช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม กปน.