"CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ร่วมสร้างบุคลากรโค้ดดิ้งแห่งอนาคต

"CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ร่วมสร้างบุคลากรโค้ดดิ้งแห่งอนาคต

บพค. ผนึก โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) และเครือข่ายนักวิจัย จัดงาน CODING ERA Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย พร้อมวางแพลตฟอร์มโค้ดดิ้งเกมส์ CodeCombat สร้างทักษะบุคลากรโค้ดดิ้งแห่งอนาคต

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับพันธมิตร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด พร้อมผู้สนับสนุน บริษัท เทอมาเทค เทคโนโลยี ไทยแลนด์, มิวซ์ อินโนเวชั่นจำกัดและเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทย จัดงาน "CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา มหกรรมการเรียนรู้ด้าน โค้ดดิ้ง และโซลูชันครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อการเรียนรู้แบบ Coding Edutainment จากแพลตฟอร์มเว็บเบสโค้ดดิ้งเกม "CodeCombat" ส่งเสริมเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง พร้อมผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง สร้างบุคลากรตรงตาม ความต้องการตลาดแรงงานแห่งอนาคต

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุน ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดเผยว่า บพค. เป็นหน่วยงานที่ทำงาน สนับสนุน สานพลังในการสร้างและพัฒนากำลังคนที่สำคัญของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนและสมาคมต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างทักษะในตัวบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาด้านโค้ดดิ้ง ที่ถือเป็นทักษะการทำงานแห่งอนาคตที่ทุกหน่วยงานต้องการ
 

"ภาคส่วนของรัฐถือได้ว่ามีการผลักดันการพัฒนาทักษะด้าน Coding มาโดยตลอด ซึ่งส่วนของ บพค. ได้มีการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แห่งชาติ หรือ สอวช. ในการต่อยอดใช้การโค้ดดิ้งเข้ามาเชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพใหม่ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับปลายให้แก่เยาวชนทุกรุ่นและคนทุกคน โดย บพค. มีการร่วมกับ Strategic Partner คนสำคัญคือบริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการนำแพลตฟอร์มโค้ดดิ้งเกมส์ชื่อ CodeCombat มาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนโดยตรง และได้เปลี่ยนระบบการศึกษาโค้ดดิ้งให้เป็นการเรียนที่สนุก สามารถสร้างระบบ ความคิดแบบเหตุผลและตรรกะ เพื่อนำไปใช้กับการทำงานของอาชีพใหม่ๆ ได้"

นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเว็บเบสออนไลน์ CodeCombat หรือโค้ดดิ้งเกมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Coding Edutainment และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินการ ที่หลากหลายเพื่อส่งต่อความรู้ด้าน โค้ดดิ้ง รวมทั้งมีการต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพโดยร่วมกับภาคเอกชนในการทำข้อตกลงว่าจ้างงานกับเยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้จาก CodeCombat ล่าสุดได้มีการร่วมมือกับ บพค. ในการจัด มหกรรมการเรียนรู้ ด้านโค้ดดิ้งครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยในงาน "CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งที่เป็นเทรนด์ของโลกอนาคต

สำหรับงาน "CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย เป็นมหกรรมครั้งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ด้าน Coding รวมถึงมีการแสดงผลงานการวิจัยด้าน Coding AI และวิทยาการหุ่นยนต์ รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการประชุมวิชาการที่รวบรวมผู้มีทักษะ โค้ดดิ้ง ขั้นสูงและกลุ่มนักวิจัยทั่วประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และผู้ที่สนใจในการบ่มเพาะทักษะและสมรรถนะด้านโค้ดดิ้ง ให้สามารถนำไปใช้ ต่อยอดได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เวทีปาฐกถาพิเศษ "การพัฒนากำลังคนด้านโค้ดดิ้งและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย" โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), เวทีปาฐกถาพิเศษ "การพัฒนาเยาวชนด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใต้การบริหารของกรุงเทพมหานคร" โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, การบรรยายพิเศษหัวข้อ "PLAY LEARN & EARN with CodeCombat" โดย นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) พร้อมด้วยกิจกรรมและเวที Showcase สร้างสรรค์ความรู้ที่มีคุณภาพมากมายตลอด 2 วันเต็ม

ศ.ดร.สมปอง เสริมต่อว่า งาน CODING ERA ถือเป็นการทำงานร่วมกันของ บพค. และบริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) รวมถึงเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทย เพื่อจัดงานวิชาการที่ได้เรียนไปด้วย ได้สนุกไปด้วย สร้างความคิดที่มีตรรกะ สร้าง New Future Coder ในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงพัฒนาความรู้ด้าน Coding ที่เชื่อมถึงการทำงานในอาชีพใหม่ๆ อีก 4 ด้าน คือ ด้านการเกษตร, ด้านการแพทย์, การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Robotics และการทำงานด้านสมองกลที่เชื่อมโยงกับ AI ที่สำคัญคือ เยาวชนและผู้ที่มาเข้าร่วมงานครั้งนี้จะได้สัมผัสกับเว็บเบส CodeCombat ที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาโค้ดดิ้งที่ดีที่สุดที่รับรองโดย American Board for Certification of Teacher Excellence จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับงาน "CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ได้จบลงไปแล้ว หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ คลิก หรือเฟซบุ๊ก CodeCombat Thailand

"CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ร่วมสร้างบุคลากรโค้ดดิ้งแห่งอนาคต "CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ร่วมสร้างบุคลากรโค้ดดิ้งแห่งอนาคต "CODING ERA" Next Wave of Thailand’s Education ร่วมสร้างบุคลากรโค้ดดิ้งแห่งอนาคต