บอนกาแฟ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022

บอนกาแฟ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 2

24 สิงหาคม 2565 อุษาพรรณ อินทรีวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมตัวแทนจากทีมโรงงาน บอนกาแฟ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ประจำปี 2565 หรือ CSR-DIW Continuous Award 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่บอนกาแฟได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว

บอนกาแฟ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022

ในการรับรางวัลครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสำคัญ ตระหนัก และสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานโครงการ CSR-DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปีนี้ยังคงพัฒนาต่อยอดโครงการและนโยบาย CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนทำให้มีการพึ่งพากันในสังคม (Social Symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บอนกาแฟยังเน้นการลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ (Zero Waste) อาทิเช่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน โดยการนำกากกาแฟไม่ใช้แล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และจัดทำโครงการ แยก เพิ่ม สุข เพื่อเพื่อนบอนกาแฟ เป็นการจัดเก็บ-คัดแยกขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลจากการบริโภคของพนักงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างดีเยี่ยมทำให้มีการจัดการขยะภายในองค์กรได้ดีมากขึ้น ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดีขึ้น

บอนกาแฟ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022

มั่นใจได้ว่าทุกฟันเฟืองใน บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด จะยังคงรักษามาตรฐาน และพัฒนาความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมขององค์กร เพื่อให้เราและสังคมทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนไปด้วยกัน