องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอรัปชันฯ เดินหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ จ.ปทุมธานี ระยะที่ 1 วงเงิน 5.3 พันล้าน คาดเปิดให้ประชาชนเข้าชมระยะแรกได้ในปี 2569

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวการเปิดประชุม Kick off Meeting ข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ครั้งที่ 1 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม หรือ Integrity Pack กับ องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ คณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) กล่าวว่า การลงนามในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จ.ปทุมธานี ของ อสส. เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 16,17,18 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยคาดว่า การก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่จะสามารถเปิดให้บริการกับประชาชนระยะที่ 1 ได้ในปี 2569 และเปิดบริการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ปี 2571 

ทั้งนี้ เบื้องต้น องค์การสวนสัตว์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณจำนวน 5,383 ล้านบาท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ค.ป.ท. เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

"สำหรับโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ อสส. ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นโครงการฯ ที่ประชาชนให้ความสนใจและจับตามอง สำหรับแผนการดำเนินการก่อสร้างในเฟสแรกนี้ หลังประกาศคิกออฟในวันนี้ (4 ตุลาคม 2565) แล้ว หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดว่า จะได้ผู้รับจ้างประมาณปลายเดือนธันวาคม 2565 และสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ต้นปี 2566

สวนสัตว์แห่งนี้ องค์การสวนสัตว์ฯ ตั้งเป้าจะให้เป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีมาตรฐานเทียบเท่าอารยประเทศ มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี เป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มด้านการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่จะสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาของคนทั้งประเทศที่จะเดินทางมาที่แห่งนี้ และเชื่อมต่อแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งระบบเข้าหากัน หวังว่าเมื่อสวนสัตว์แห่งนี้เกิดขึ้นจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่จะเติมเต็มด้านการเรียนรู้ให้กับธัญบุรีแห่งนี้" นายอรรถพร ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ กล่าว 

นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศจากกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ฯ นับเป็นหน่วยงานแรกที่แจ้งโครงการฯ ขอเข้าร่วม ข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี 2566 ซึ่งสะท้อนถึงการมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผ่านผู้สังเกตการณ์ของ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านสุขภิบาล และด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งในครั้งนี้มาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนและการดำเนินการต่างๆ ในโครงการฯ นี้ต่อไปเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สำหรับสวนสัตว์แห่งใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินพระราชทาน จำนวน 300 ไร่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดย ครม. ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) จ.ปทุมธานี กรอบวงเงินรวม 10,974.65 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ 

  1. พื้นที่จัดแสดงสัตว์และนิทรรศการ 
  2. พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน 
  3. พื้นที่ส่วนบริการและวิจัย 
  4. พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 
  5. พื้นที่ส่วนกลางและเชิงพาณิชย์ 
  6. ที่จอดรถ

องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่