อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ

อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ ซีพีเอฟ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง "คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)" จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO มอบประกาศนียบัตรการรับรอง "คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)" ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ ซีพีเอฟ ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ โดยมี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO กล่าวว่า อบก. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change และก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ตามเป้าหมายของโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถือเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หากธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและทำเป็นตัวอย่างก็จะเกิดกระแสตามมา ซึ่งปัจจุบันกระแสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อโลก เครือซีพี และ ซีพีเอฟ เองเป็นผู้นำการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และมีการดำเนินการต่อเนื่อง การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัยของซีพีเอฟ ได้รับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral Organization แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้นแบบในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ธุรกิจอาหารสัตว์ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการด้านพลังงาน การลดการสูญเสียจากกระบวนการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ลดการสูญเสีย เป็นต้น ส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัยปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ส่วนค่าคาร์บอนที่เหลือ บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำการชดเชยการปลดปล่อยให้เป็นศูนย์ เพื่อให้ เป็นกลางทางคาร์บอน (Feedmill Carbon Neutrality)
 
"การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลองค์กรจาก อบก. จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอื่นๆ ของ ซีพีเอฟ ที่เราจะเดินหน้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยกัน" นายเรวัติ กล่าว

นอกจากนี้ อบก. ได้มอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการสนันสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ใหักับ 12 โรงงานของธุรกิจอาหารสัตว์บกของ ซีพีเอฟ ที่ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565

อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ อบก. รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ซีพีเอฟ