นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC เพื่อไว้แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ ป.ป.ช.

นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC เพื่อไว้แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ ป.ป.ช.

นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ ป.ป.ช. ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามรับมอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SOS - CDC จากนายสุรศักดิ์ ปัญญาวุฒิ ประธานรุ่นหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 14 โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช.

สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SOS - CDC ได้รับการพัฒนาจากนักศึกษา หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หรือ นยปส. รุ่นที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ สำนักงาน ป.ป.ช. นำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่น 14 เป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต และส่งเสริมการป้องปรามการทุจริต เพื่อนำพาสำนักงาน ป.ป.ช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ตามที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี ที่ผ่านมา โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องปรามการทุจริตตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC เพื่อไว้แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ ป.ป.ช. นยปส. รุ่น 14 มอบโปรแกรม SOS - CDC เพื่อไว้แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ ป.ป.ช.