กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว

กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว

กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนระหว่าง 5,000 - 10,000 ล้านบาท จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น โดยได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

 

กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว

 

กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว

นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนขององค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนระหว่าง 5,000 - 10,000 ล้านบาท จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น โดยได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ซึ่งรางวัลดังกล่าว กปภ. ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากหลายด้าน อาทิ โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุน ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ และปัจจัยอื่น ๆ

 

กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว

 

กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว

โดยที่ผ่านมา กปภ. ได้ส่งเสริมให้พนักงานออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างเพื่อให้เห็นความสำคัญของการออมเงินและลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถวางแผนทางการเงินรองรับชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมั่นคง  ซึ่งจะทำให้พนักงานและลูกจ้างสามารถดำรงชีพในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ กปภ. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการออมและการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวให้กับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

 

กปภ. รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ประเภทกองทุนเดี่ยว