กทปส. จับมือ มจพ. พัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างฟาร์มใหญ่ฯ

กทปส. จับมือ มจพ. พัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างฟาร์มใหญ่ฯ

กทปส. จับมือ มจพ. พัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างฟาร์มใหญ่ฯ เพิ่มมูลค่า เกษตรอินทรีย์-เกษตรประณีต

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยการสนับสนุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้พัฒนา แอปพลิเคชันเพื่อสร้างเกษตรฟาร์มใหญ่

ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลผลิตผลและการตลาดสำหรับเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตคุณภาพสูงและมีคุณภาพ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรประณีต สามารถรวบรวมข้อมูลและวางแผนการผลิตของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้าได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดล่วงหน้าแบบสั่งจอง (Pre-order)  ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลฝั่งผลิต (Supply Side) ทำให้ผู้ซื้อผู้บริโภคและผู้แปรรูปสามารถคาดเดาปริมาณผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้ ตอบโจทย์ e-commerce ตามนโยบายรัฐบาล ในการช่วยลดปัญหาผลผลิตตกค้างช่วงออกกระจุกตัว  

กทปส. จับมือ มจพ. พัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างฟาร์มใหญ่ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยถึงโครงการฯ นี้ว่า โครงการได้เริ่มต้นเมื่อ 2 ปีแล้ว โดยทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการและปัญหาของเกษตรกรในทุกด้านก่อนเสนอโครงการฯ ทำให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงพอมาออกแบบแอปพลิเคชันที่จะสนับสนุนการดำเนินงานภาคการเกษตรได้ในหลากหลายชนิดพืช ทั้งพืชผัก ผลไม้ การประมง และการปศุสัตว์ 

“ขณะนี้แอปพลิเคชันฯ ในเวอร์ชันแรกอยู่ระหว่างการทดสอบกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการแก่เกษตรกรทั่วประเทศฟรีต่อไป และคาดว่าระบบจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึงภายในเดือนสิงหาคม 65 นี้”  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ กล่าว

กทปส. จับมือ มจพ. พัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างฟาร์มใหญ่ฯ

สำหรับโครงการจัดทำ “แอปพลิเคชัน เพื่อสร้างเกษตรฟาร์มใหญ่ บริหารจัดการข้อมูลผลิตผลและการตลาดสำหรับเครือข่ายเกษตรกร” นี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบจากเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เช่น กลุ่ม Young Smart Farmer, สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่สนใจการทำเกษตรประณีตมีมากกว่า 300 ราย ซึ่งหลังจากแอปพลิเคชันผ่านการทดสอบแล้ว เกษตรกรและผู้ที่สนใจจะสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีทั้งจาก App Store, Play Store หรือใช้งานผ่าน Web Browser ได้โดยตรง โดยผู้วิจัยคาดหวังว่า แอปพลิเคชันนี้จะช่วยเป็นส่วนผลักดันในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและเกษตรประณีต ตลอดถึงช่วยพัฒนากลไกการตลาดออนไลน์ของภาคการเกษตรในอนาคตให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อมาขายไป ( พ่อค้าคนกลาง) หรือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรที่ได้มาตราฐานมีคุณภาพตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

เกษตรกรหรือผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
email : [email protected] โทร : 098-908-9385