'นิด้า'รับสมัครป.โท 'MPPM' รุ่น 29หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของไทย

'นิด้า'รับสมัครป.โท 'MPPM' รุ่น 29หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของไทย

"นิด้า"เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน "MPPM" ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 29 หลักสูตรจัดการภาครัฐและเอกชนแห่งแรกของไทยที่สร้างผู้บริหารระดับประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแถวหน้าของประเทศจำนวนมาก สอนโดยคณาจารย์ระดับป.เอก ถึง 36 ท่าน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากAUN-QA

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบ​ส.)ที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management : MPPM) รุ่นที่ 29 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ดร.มนตรี กล่าวว่า หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 28 ปี จากแนวคิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นโยบายรัฐต้องมีความรู้เบื้องต้นเดี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความเข้าใจบทบาทของภาครัฐ

รวมถึงบทบาทของภาคเอกชน และในขณะเดียวกันภาคเอกชนควรทราบถึงที่มาของนโยบายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน 

"ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วมากกว่า 5,000 คน ซึ่งหลายคนเป็นผู้บริหารระดับประเทศ ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี อธิบดี ผู้อำนวยการสำนักฯ  และข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง ในฝั่งของภาคเอกชนก็มีผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์หลายคนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้"

'นิด้า'รับสมัครป.โท 'MPPM' รุ่น 29หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของไทย

ที่สำคัญหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวได้รับการรับรองมาตรฐานจากเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) ด้วย 

โดยจุดเด่นของหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษของนิด้าประกอบด้วย

1.เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย

2.สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนมากว่า 36 ท่านที่มีประสบการณ์จากการสอน การวิจัย รวมทั้งการทำงานในคณะกรรมการระดับประเทศที่สามารถนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้

3.หลักูตรบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์อย่างมีระบบซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

4.หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ให้กว้างไกลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และยุค New Normal 

5.เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างเครือข่ายจากหลายหลายวิชาชีพและหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

หลักสูตรนี้เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.โดยมีกำหนดเปิดภาคเรียนในเดือน ม.ค.ปี 2567 

โดยกำหนดระยะเวลาของการสมัครหลักสูตร MPPM29 จะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค.2566

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 ธ.ค. 66
  • วันสอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 66
  • ประกาศผลการคัดเลือก 22 ธ.ค. 66
  • รับเอกสารขึ้นทะเบียน 28 ธ.ค.66 – 4 ม.ค.67
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียน 28 ธ.ค.66 – 5 ม.ค.67
  • วันปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
  • วันเปิดภาคการศึกษา 28 ม.ค. 67

 

ทั้งนี้หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 218,500 บาท ตลอดหลักสูตรรวมค่าดูงานภายในประเทศและค่าเอกสารตำรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3897, 3911 ,086-9719292 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gspa.nida.ac.th 

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (nida.ac.th)

สมัครออนไลน์ Website: edserv.nida.ac.th