หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3

หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดอีเวนต์แห่งอนาคต กับหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3 “Digital Marketing and Sales”

ธุรกิจการจัดประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศ ช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่แสดงสินค้า ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์จัดแสดงสินค้า การเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ แต่ละปีจะมีนักเดินทางไมซ์เข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยที่สามารถรองรับการเติบโตของตลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ของไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ จึงได้จัดโครงการอบรม หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3 ขึ้น โดยปีนี้มาในชื่อ Digital Marketing and Sales

หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3

อรชร ว่องพรรณงาม (CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถการเป็นสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ในสถานที่จัดงานที่ไมซ์ เพื่อเผยแพร่พันธกิจของ สสปน. ในการเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนา เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์สถานที่จัดงานประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน

หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3

โดยกิจกรรมดังกล่าว เราได้จัดอัพเดทความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวันแรกภายใต้โจทย์ “The Venue Master Shift” มุมมองการจัดงานด้วย Innovation และการปรับแนวคิดการขายด้วยกลยุทธ์การตลาด โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ 

  • ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จำกัด
  • ณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com
  • สุภนิตย์ สุรชัยกุลวัฒนา Creative Director จากงาน Thailand Toy Expo

มาร่วมพูดคุย และร่วมทำเวิร์คช็อป

สำหรับวันที่ 2 จะมาในหัวข้อ “Using digital tools to create strategies and close deals การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างกลยุทธ์และปิดการขาย” นำโดย

  • ชาญวิทย์ กิ่งเทียน Co-Founder & Business Solution PA-D Digital Agency
  • สมาธิญา แซ่ตั้ง Co-Founder & Strategic Planner PA-D Digital Agency
  • กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)

ที่นอกจากจะได้ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว ยังได้ข้อมูลอินไซด์จากผู้ใช้บริการมาร่วมเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้

  หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3

นอกจากนี้ ยังจัดหัวข้อพิเศษ  Like/Reach/Leads กับการวางแผนการตลาด การสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการขายในโลกยุคดิจิทัล โดย ประชุม ตันติประเสริฐสุข รองประธานฝ่ายขาย บริษัทดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ประธานฝ่ายการตลาดสมาคมโรงแรมไทย (THA) อุปนายกสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (TICA) และหัวข้อพิเศษ “การปรับทัศนคติ Like/Reach/Leads กับการวางแผนการตลาด การสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการขายในโลกยุคดิจิทัล” โดย ฐิติพันธ์ จินาจันทร์ LINE Certified Coach บริษัท LINE Company (Thailand)

หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างกลยุทธ์และหาโปรดักส์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ได้คิดตามโจทย์และข้อมูลที่ได้มาโดยมี Mentors แต่ละกลุ่ม และคณะกรรมการจาก สสปน. ร่วมให้คำแนะนำ ชี้จุดแข็ง จุดอ่อน และเสนอแนวทางในการคิดงานให้ตรงโจทย์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ Rama Gardens Hotel สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย คลิก