รวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนไปเรียนมัธยมฯ ที่นิวซีแลนด์ - โรงเรียน ค่าเทอม ที่พัก หลักสูตร

รวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนไปเรียนมัธยมฯ ที่นิวซีแลนด์ - โรงเรียน ค่าเทอม ที่พัก หลักสูตร

เจาะลึกข้อมูลที่ควรรู้ ก่อนไปศึกษาต่อมัธยมฯ ที่นิวซีแลนด์ ทั้งในเรื่องของโรงเรียน หลักสูตร ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ และระยะเวลาในการเรียน ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไร ติดตามอ่านได้จากบทความนี้

ปัจจุบัน การส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมศึกษาต่างประเทศ ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีโรงเรียนจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยจำนวนมาก แต่ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนานาชาติในไทยก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เมื่อคำนวณเรื่องของค่ากินอยู่ ค่ารับส่งด้วยแล้ว การไปเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ อาจมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกันหรือมากกว่าไม่มากนัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไป เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศยอดฮิตของผู้ปกครองในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นมิตรของผู้คน ความปลอดภัย และความน่าอยู่ของบ้านเมืองที่มีความผสมผสานระหว่างความเป็นธรรมชาติและความเป็นเมืองแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลด้วย ซึ่งนั่นทำให้ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อในระดับมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์นั้น มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป เมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือแม้แต่ประเทศอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเรียนในโรงเรียนรัฐบาล อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไร

สำหรับค่าใช้จ่ายของการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ในโรงเรียนรัฐบาลนั้น จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าประกันสุขภาพ เริ่มต้นที่ประมาณ 28,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (หรือประมาณ 7 แสนบาท) เท่านั้น 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์เฉลี่ยประมาณปีละ 1,200 – 1,500 คน โดยมีจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี 

ประเภทโรงเรียนในระดับมัธยม และที่พัก

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้น โรงเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนกึ่งเอกชน (State Integrated Schools) ซึ่งมักเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

นอกจากนั้น สำหรับนักเรียนต่างชาติ ก็ยังเลือกได้ว่าจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ หรือหอพักที่ทางโรงเรียนจัดสรรเอาไว้ กรณีที่พักอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ ทางโฮสต์ก็จะเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการดูแลเรื่องอาหารให้นักเรียนด้วย 

กรณีที่พักอยู่กับหอพักของทางโรงเรียน จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนคอยดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยนักเรียนจะได้พักอยู่ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้สอยได้ตลอดเวลา อาทิ ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด เป็นต้น 

รวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนไปเรียนมัธยมฯ ที่นิวซีแลนด์ - โรงเรียน ค่าเทอม ที่พัก หลักสูตร

ประเภทโรงเรียนในระดับมัธยม นิวซีแลนด์ (ขอบคุณภาพจาก Rangitoto College, New Zealand)

หลักสูตรการศึกษามัธยมที่นิวซีแลนด์

นอกเหนือจากปัจจัยสำคัญที่ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมที่ นิวซีแลนด์ แล้ว อีกจุดแข็งหนึ่งของการเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ก็คือเรื่องของหลักสูตรทางการศึกษา โดยประเทศนิวซีแลนด์มีหลักสูตรการศึกษาที่เข้มแข็งและไม่เหมือนใครที่เรียกว่า NCEA โดย NCEA จะมีทั้งหมด 3 ระดับ และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับ NCEA Level 3 แล้ว ก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อปริญญาตรีทั้งในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ได้ทั่วโลก 

นอกจากนั้น พิเศษสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการกลับมาเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สามารถเรียนจบ NCEA Level 2 เท่านั้น โดยจะเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย 

สำหรับตัวหลักสูตรของ NCEA นั้น ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทดลองการเรียนในหลากหลายวิชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเอง และรู้ว่าตัวเองนั้นจะไปศึกษาต่อในด้านใดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ในระดับชั้นปี เด็กๆ โรงเรียนจะจัดสรรให้เรียนวิชาบังคับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน และเมื่ออายุมากขึ้น ระดับชั้นสูงขึ้น จำนวนวิชาบังคับก็จะลดลงไป และก็จะการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกวิชาเลือกเองได้ด้วยเช่นกัน จนกระทั่งในระดับชั้น Year 11 นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ตามความต้องการ แต่ก็ต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะไปเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น จะมีการกำหนดหน่วยกิตสำหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพียงวิชาละ 10 หน่วยกิต เพียงเท่านั้น 

สำหรับวิชาเรียนในระดับชั้นมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น สามารถแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็น 2 ส่วน คือ 

  1. วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ (Academic Subjects) อาทิ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
  2. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ (Vocational Subjects) อาทิ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การทำอาหาร การถ่ายรูป การบิน หรือ Outdoor Education เป็นต้น 

การที่โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์นั้น มีวิชาเรียนให้เลือกที่มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กค้นหาตัวเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของวิชาการ และการปฏิบัติจริงด้วย สำหรับบางโรงเรียน มีหลักสูตร Internship โดยการส่งเด็กนักเรียนไปทำงานและสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสำหรับการจบการศึกษาได้ด้วยเช่นกัน 

เทอมการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ 

หลายคนอาจสงสัยช่วงชั้นปีที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนไทยในการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์เป็นช่วงไหนได้บ้าง 

สำหรับระบบการศึกษาในระดับมัธยมที่นิวซีแลนด์ แบ่งเทอมการศึกษาทั้งหมดออกเป็น 4 เทอม คือ 

  • เทอม 1 : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
  • เทอม 2 : เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
  • เทอม 3 : เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
  • เทอม 4 : เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 

สำหรับนักเรียนไทย จากที่เทอมการศึกษานั้นไม่เหมือนกับระบบเทอมการศึกษาของประเทศไทย ตลอดจนระบบเทอมการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั้งในระบบอังกฤษ หรืออเมริกันก็ตาม นักเรียนที่มีความประสงค์ในการไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์นั้น สามารถเข้าเรียนเทอมใดก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้น Year 10 หรือต่ำกว่า แต่หากต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 11 – 13 นักเรียนควรเริ่มเรียนตั้งแต่เทอม 1 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นชั้นปีที่เริ่มเก็บหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา NCEA 

ในส่วนของชั้นปีที่นักเรียนเข้าเรียนนั้น โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์จะพิจารณาจากอายุเป็นหลัก และประกอบกับความรู้ทางด้านวิชาการล่าสุดของนักเรียน โดยนักเรียนที่มีอายุ 11 ปี จะเข้าเรียนในระดับชั้น Year 7 โดยนับอายุก่อนวันที่ 31 มกราคม ในแต่ละปี 

สำหรับนักเรียนไทย ผู้ปกครองในอดีตมักให้ความสำคัญของวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือต้องการให้บุตรหลานจบการศึกษาชั้น ม.3 ก่อน จึงเดินทางไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ดังนั้น นักเรียนไทยมักจะเข้าศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในเทอมการศึกษาที่ 2 คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม และเข้าศึกษาในระดับชั้น Year 10 หรือ Year 11 ขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนแต่ละคน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลในเรื่องของวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว หากถามว่าชั้นปีใดเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนไทยในการไป เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ ก็ต้องแจ้งว่า เมื่อนักเรียนมีความพร้อมทั้งวัยวุฒิ พื้นฐานวิชาการ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ แต่หากพิจารณาในเรื่องของอายุเป็นหลัก ชั้นปีที่เหมาะสมที่นักเรียนไทยควรไปเริ่มเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์คือ ช่วงประมาณ Year 9 หรืออย่างเร็วที่สุดคือ ประมาณ Year 7 เพราะนั่นจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัวในเรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก แต่ก็ยังมีวัยวุฒิที่ดีพอในการดูแลตัวเองได้ 

รวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนไปเรียนมัธยมฯ ที่นิวซีแลนด์ - โรงเรียน ค่าเทอม ที่พัก หลักสูตร

เทอมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ (ขอบคุณภาพจาก Whangaparaoa College, New Zealand) 

ESOL Support

สำหรับผู้ปกครองที่มีความเป็นห่วงว่าบุตรหลานของท่านไม่พร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษ ในความเป็นจริงแล้ว โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานสำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ที่จะดูแลทั้งในเรื่องของการจัดหาที่พัก การสนับสนุนทางด้านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์หลายๆ แห่งนั้น มีการเปิดวิชาเรียน ESOL ซึ่งจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้เตรียมตัวและปรับตัวในเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการแล้ว แต่นักเรียนยังจะได้เก็บหน่วยกิตจากวิชา ESOL ไปด้วย โดยที่บุตรหลานของท่าน ไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเรียนวิชาอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย และได้เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์

สุดท้ายนี้ สำหรับผู้ปกครองที่มีความสนใจในการไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์หรือประเทศอื่นๆ สามารถติดต่อกับบริษัท GENT ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ และเป็นเอเยนซีแห่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลเอเยนซียอดเยี่ยมของเอเชีย สำหรับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา (Asian Agency – Secondary Focus) โดย Study and Travel Magazine ในปี 2022 

ติดต่อได้ที่ Line: @gentedutainment หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ gentstudyabroad