การประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และ TDRA สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในรูปแบบออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และ TDRA สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในรูปแบบออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคี ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ และหน่วยงาน Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมและรัฐบาลดิจิทัลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นหน่วยงานจัดสรรคลื่นความถี่แห่งชาติและหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิทัล โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East) และเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 

การประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือและเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน โดยมี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ H.E. Engineer Majed Sultan Al Mesmar เลขาธิการหน่วยงาน TDRA สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้น นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานการประชุมและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม

สาระสำคัญของการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้คือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการกำกับดูแลของทั้งสองหน่วยงาน สำนักงาน กสทช. โดย นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) อีกทั้ง หน่วยงาน TDRA โดย Mr. Mohammed Al Ramsi ผู้อำนวยการฝ่ายการกำกับดูแล ยังได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลและการสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ยุคดิจิทัล การแลกเปลี่ยนในหัวข้อดังกล่าว จะนำมาซึ่งประโยชน์ของทั้งสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนและต่อยอดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรคลื่นความถี่ และเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

สำนักงาน กสทช. มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความรู้และบทเรียนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป 

การประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และ TDRA สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในรูปแบบออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และ TDRA สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในรูปแบบออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และ TDRA สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในรูปแบบออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และ TDRA สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในรูปแบบออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และ TDRA สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในรูปแบบออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2565