ขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนเบิก "เงินทดแทนขาดรายได้"

ขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนเบิก "เงินทดแทนขาดรายได้"

เจ็บป่วย ต้องรักษาตัวตามแพทย์สั่ง เป็นเหตุต้องขาดงาน เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนเบิก "เงินทดแทนขาดรายได้" ตามสิทธิประกันสังคม

เงินทดแทนขาดรายได้ คือ เงินที่จะมารองรับเมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่วย ต้องพักรักษาตัวตามที่แพทย์สั่ง ทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้ ตามกฎหมายระบุไว้ว่า ใน 1 ปี ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันตามกฎหมายแรงงาน โดยลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามปกติ แต่หากหยุดเกินกว่านี้ นายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่า ซึ่งส่วนที่เกิน 30 วันออกไป ทางประกันสังคมจะเข้ามาดูแลมอบสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับไม่เกิน 365 วัน 

ขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนเบิก "เงินทดแทนขาดรายได้" เอกสารที่จะต้องใช้ยื่น 

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ประกันสังคม เลือกหัวข้อ “ดาวน์โหลด” จากนั้นเลือกที่หัวข้อ “แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน” จากนั้นให้เรามองหา สปส.2-01 เพื่อกรอกให้ครบถ้วนได้เลย

2. ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับเงินทดแทนที่ขาดรายได้ ต้องให้แพทย์ระบุวันหยุดงานที่ชัดเจนให้ด้วย

3. หนังสือรับรองจากนายจ้าง

4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

5. สถิติวันลาของผู้ยื่นคำขอ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถที่จะยื่นเรื่องขอรับสิทธิ "เงินทดแทนรายได้" ได้ภายใน 2 ปี

ช่องทางการรับเงินทดแทนการขาดรายได้

สามารถรับได้ทั้งหมดด้วยกัน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

1. รับผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อผู้ประกันตนเท่านั้น ผ่านธนาคาร 4 แห่งตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

2. รับทางธนาณัติ ระบุชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่จะรับเงินให้ครบถ้วนและถูกต้อง

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือ และ Line Official Account @ssothai ของสำนักงานประกันสังคม หรือ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ