การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบประเมินความพร้อมของผลงานวิจัยเพื่อการใช้ ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรม "

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล