"บล.กรุงศรี" ต่อยอดความเชี่ยวชาญตลาดทุน พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม "หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง"

"บล.กรุงศรี" ต่อยอดความเชี่ยวชาญตลาดทุน พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม "หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง"

บล.กรุงศรี ต่อยอดความเชี่ยวชาญตลาดทุน พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ทางเลือกใหม่นักลงทุน ร่วมสนับสนุน SME ที่มีศักยภาพ

(9 กุมภาพันธ์ 2565) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ บล.กรุงศรี ต่อยอดความเชี่ยวชาญตลาดทุนและความน่าเชื่อถือภายใต้กรุงศรี กรุ๊ป และ MUFG พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” (Debt Crowdfunding Portal) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนในการกระจายความเสี่ยงและเลือกรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ผ่านการระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ที่ออกโดย SME หรือธุรกิจ สตาร์ทอัพ ผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางระหว่างผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากเพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจได้ง่ายขึ้น  

แพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ดำเนินการโดย บล.กรุงศรี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ซึ่งเป็นระบบที่เปิดให้ SME หรือสตาร์ทอัพ ที่มีศักยภาพที่ต้องการเงินทุนที่มากพอสำหรับการเติบโตของธุรกิจ สามารถระดมทุนจากนักลงทุนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทรายบุคคล (Retail Investor) ผู้ลงทุนรายสถาบัน, Venture Capital, Private Equity รวมถึงผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified Investor) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ต้องการบริหารกระแสเงินสด ลดความเสี่ยงในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ทุกๆ 1 เดือน หรือทุกๆ 3 เดือน หรือทุกๆ 6 เดือน ตามเงื่อนไขของผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และไม่ต้องรอรับชำระคืนเงินต้นในงวดสุดท้าย (Amortized Bond) อีกทั้งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากหลักทรัพย์อื่นๆ และเงินฝาก

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ยังเป็นทางเลือกใหม่ ที่ช่วยแก้ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME หรือสตาร์ทอัพอีกด้วย โดยสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพที่มีความต้องการเงินทุนที่มากพอเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโต ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอเงินกู้ แต่เป็นการระดมทุนในรูปแบบการออกหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนจำนวนมากบนแพลตฟอร์มนี้ อีกทั้งเป็นอีกช่องทางที่จะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้จากวงเงินสินเชื่อตามปกติที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง SME หรือสตาร์ทอัพ สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ยืดหยุ่นจากการออกหุ้นกู้ โดยแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางพิจารณาแต่ละธุรกิจบนความแตกต่าง จึงสามารถประเมินดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้กับธุรกิจที่ต้องการระดมทุน ทั้งนี้ บล.กรุงศรี มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาและให้บริการตลอดกระบวนการระดมทุนบนแพลตฟอร์ม

"บล.กรุงศรี" ต่อยอดความเชี่ยวชาญตลาดทุน พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม "หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง"

นายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บล.กรุงศรี) กล่าวว่า หลังจาก บล.กรุงศรี ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ วันนี้แพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ของ บล.กรุงศรี พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจแล้ว และได้มีการจัดทำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มผ่านช่องทางเว็บไซต์ บล.กรุงศรี รวมถึงช่องทางเฟซบุ๊ก KSS Crowdfunding และจัดสัมมนาเชิงลึกเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพ และนักลงทุนที่สนใจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า จะมีปริมาณการระดมทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงประมาณ 700-1,000 ล้านบาท โดย บล.กรุงศรี เองมองนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนตราสารหนี้และกลุ่มเงินฝาก เป็นกลุ่มลูกค้าที่จะมาลงทุนในแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” นี้

"บล.กรุงศรี" ต่อยอดความเชี่ยวชาญตลาดทุน พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม "หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง"

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า แพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” โดย บล.กรุงศรี ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกรุงศรี กรุ๊ป ในการประสานศักยภาพของบริษัทในเครือ เพื่อร่วมให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ในเรื่องเงินทุนอย่างต่อเนื่องและครบวงจรมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับ SME ในระยะเริ่มต้น ธนาคารกรุงศรี จึงได้มีการช่วยแนะนำบริการนี้ของ บล.กรุงศรี ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้รู้จักและเข้าใจ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งเงินทุน โดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร (Relationship Manager) ด้วยเช่นกัน

นักลงทุนที่สนใจหรือผู้ประกอบการ SME ที่สนใจระดมทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือแสดงความจำนงผ่านแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ได้แล้ววันนี้ที่ www.krungsrisecurities.com