ชป. ลงพื้นที่เร่งรัดงานก่อสร้าง ปตร.บ้านก่อ และ ปตร.ลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ จ.สกลนคร

ชป. ลงพื้นที่เร่งรัดงานก่อสร้าง ปตร.บ้านก่อ และ ปตร.ลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ จ.สกลนคร

กรมชลประทาน ลงพื้นที่เร่งรัดงานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ จ.สกลนคร

วันนี้ (13 ก.พ.65) ที่จังหวัดสกลนคร นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผน เพิ่มศักยภาพระบบส่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

ชป. ลงพื้นที่เร่งรัดงานก่อสร้าง ปตร.บ้านก่อ และ ปตร.ลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ จ.สกลนคร

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ําสงคราม โดยในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ จะไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำสงคราม ซึ่งปริมาณน้ำที่มากประกอบกับหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูง น้ำในแม่น้ำสงครามจะไม่สามารถไหลลงไปได้และจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชน สร้างความเสียหายเป็นประจำ การก่อสร้างประตูระบายน้ำตามลำน้ำสาขาจะเป็นการเพิ่มเครื่องมือในการควบคุมการจัดจราจรน้ำ ด้วยการหน่วงและระบายน้ำให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ในขณะที่ฤดูแล้งประตูระบายน้ำเหล่านี้จะทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้ลำน้ำเป็นช่วงๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ประตูระบายน้ำในลุ่มน้ำสงคราม ปัจจุบันประตูระบายน้ำคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 59 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 ส่วนระบบส่งน้ำ ได้แก่ สถานีสูบน้ําบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ (ฝั่งขวา) และสถานีสูบน้ำบ้านหนองแดง (ฝั่งซ้าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะสามารถเป็นแหล่งน้ําต้นทุน ช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ําสําหรับเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และกักเก็บน้ําเพื่อเป็นแหล่งประมงน้ําจืดในท้องถิ่นอีกด้วย
ชป. ลงพื้นที่เร่งรัดงานก่อสร้าง ปตร.บ้านก่อ และ ปตร.ลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ จ.สกลนคร

ส่วนโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำในห้วยน้ำพุง มักจะล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นประจำ ส่วนในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนมักประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร กรมชลประทานจึงดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ โดยการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ เพื่อตัดยอดน้ำก่อนจะไหลลงสู่หนองหาร พร้อมทั้งปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำสายต่าง ๆ อาทิ คลองผันน้ำร่องช้างเผือก คลองผันน้ําหนองแซง - ห้วยซัน และคลองผันน้ำห้วยยาง-น้ำก่ำ เพื่อผันน้ำส่วนที่เกินศักยภาพของลำน้ำพุงไปลงลำน้ำก่ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบอันจะเกิดจากน้ำจำนวนมากไหลล้นหนองหารไปท่วมพื้นที่โดยรอบ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมทั้งประตูระบายน้ำแห่งนี้จะสามารถเก็บกักน้ำไว้และส่งน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 23,000 ไร่ สำหรับประตูระบายน้ําลําน้ําพุง - น้ําก่ำ ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 56 โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2565 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ จะสามารถบรรเทาน้ําท่วมในเขตอําเภอเมืองสกลนคร และอําเภอโคกศรีสุพรรณ รวมทั้งสามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม 78,358 ไร่ ในพื้นที่ 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลตองโขบ ตําบลเหล่าโพนค้อ ตำบลด่านม่วงคำ และตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ชป. ลงพื้นที่เร่งรัดงานก่อสร้าง ปตร.บ้านก่อ และ ปตร.ลำน้ำพุง-น้ำก่ำฯ จ.สกลนคร