ทส. ก่อขบวนชวนคิด การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มรายได้ชุมชน

ทส. ก่อขบวนชวนคิด การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มรายได้ชุมชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ก่อขบวนชวนคิด เชิญทุกภาคส่วน ประชาชน เอกชน รัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้แก่ชุมชน 

วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ภายใต้การกำกับของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีฯ ให้กรมทรัพยากรน้ำรับการถ่ายโอนภารกิจด้านพื้นที่ชุ่มน้ำจากสำนักงานนโยบาย แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระบวนการโครงการสำคัญตามภารกิจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้มีการจัดการประชุมสัมมนาโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 ครั้งที่ 1 ขึ้น

 

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและประสานมวลชน เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีความตั้งใจเชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ได้รับมอบหมายจากทาง กนช. ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการศึกษา ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้ำเกินกว่า 1,000 ไร่ สำหรับการศึกษาโครงการนี้ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอนุรักษ์และประชาชน เพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยตรงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ เนื่องในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก โดยในปี 2565 มีแนวคิดหลัก การลงมือทำเพื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อธรรมชาติและมวลมนุษย์ (Wetlands Action for People and Nature) กรมทรัพยากรน้ำจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เก็บเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ ของคนในชุมชนไปพร้อมๆ กับการช่วยดูแลแหล่งน้ำสารธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย เป็นการอยู่ร่วมกันโดยสมบูรณ์ทั้งสัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

ทส. ก่อขบวนชวนคิด การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มรายได้ชุมชน ทส. ก่อขบวนชวนคิด การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มรายได้ชุมชน ทส. ก่อขบวนชวนคิด การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มรายได้ชุมชน ทส. ก่อขบวนชวนคิด การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มรายได้ชุมชน ทส. ก่อขบวนชวนคิด การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพิ่มรายได้ชุมชน