มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021

มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรม ที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงานโครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)