นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

ย้ำ 3 แนวทางสำคัญมุ่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน ‘ข้อมูล แพลตฟอร์มกลาง พัฒนาบุคลากรภาครัฐ’ อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐแบบครบวงจรในอนาคต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ 

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโลกในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นตัวเร่งให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่มาไวขึ้น การพัฒนาภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการนำพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ไปสู่โลกอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ดังนี้ 

ด้านข้อมูล ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานสำคัญในการตัดสินใจ นำไปสู่การเป็น Data Driven Government โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งจัดระเบียบข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐาน และตรงความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ประชาชนจะสามารถให้ข้อมูลกับภาครัฐเพียงครั้งเดียว (Once Only Principle) ก็เข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างครบวงจร ด้านแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐจะต้องบูรณาการการทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนงานที่กระจัดกระจายจากหลายหน่วยงานเพื่อสร้างบริการและตอบสนองประชาชนในภาพเดียวกัน พร้อมเร่งยกระดับทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ DGA ได้สำรวจนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม อันจะเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับหน่วยงาน ตลอดจนระดับประเทศต่อไป

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำว่า “ต้องการเห็นประเทศไทยเป็น Digital Hub ในภูมิภาคอาเซียนและเป็น Hub ระบบ cloud โดยต้องการให้จัดเก็บข้อมูลเป็นดิจิทัล เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายรัฐ สามารถใช้งบประมาณอย่างประหยัด ได้ผลตรงตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันต้องเน้นความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐบาลดิจิทัลให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องว่ามีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนภาคธุรกิจเองก็มีการค้าขายออนไลน์มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำอย่างไรถึงจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนได้ใช้ประโยชน์การค้าขายออนไลน์ได้ด้วย 

นอกจากนี้ต้องพยายามลดปัญหาเรื่องความเลื่อมล้ำในทุกช่วงวัย ต้องดูแลกลุ่มสตรี เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง ช่วยดูแลให้ชีวิตเขามีชีวิตที่ดีขึ้นตามสมควร ด้านหน่วยงานภาครัฐเองให้เน้นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Government) โดยต้องมีการจัดระเบียบตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล และที่ต้องเน้นย้ำคือ One stop service จะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมให้ได้ พร้อมให้ทุกหน่วยงานเร่งเดินหน้า Upskill/Reskill เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้พร้อมรับทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที

ส่วนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องให้ยึดหลัก Open by Default ต้องทำให้มีการพัฒนาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยคำนึงถึงเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลให้ได้ และต้องเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมารวมอยู่ในจุดเดียวกันที่ data.go.th เพราะต้องการเห็นว่าเกิดการใช้ประโยชน์ได้แท้จริงอย่างยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021”

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานถึงโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐว่า DGA ได้ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งหวังว่าผลสำรวจจะสะท้อนให้เห็นสถานะความพร้อมด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย สำหรับปี 2564 นี้ ได้ทำการสำรวจหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า หน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา) รวมทั้งสิ้น 1,922 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,852 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 96.36 จะเห็นได้ว่า หน่วยงานยังคงมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่ง 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า DGA เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาล ทำหน้าที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ผ่านโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จำนวน 3,821 ชุดข้อมูลจาก 318 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทุกช่วงวัยด้วยการรวบรวมบริการภาครัฐที่สำคัญกว่า 45 บริการไว้ในแอปฯ เดียว มีผู้ดาวน์โหลดกว่า 130,000 ครั้ง ส่วนงานที่ตอบสนองนโยบายด้านการเปิดประเทศ ได้พัฒนาระบบ Thailand Pass (tp.consular.go.th) เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแทนการออกเอกสาร Certificate of Entry (COE) ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass จำนวน 322,601 คน ทางด้านธุรกิจมีเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลภาคธุรกิจ Biz Portal (bizportal.go.th) ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเข้าใช้บริการแล้วกว่า 1,400 ราย และมีปริมาณการยื่นคำขอแล้วกว่า 2,297 ครั้ง อีกทั้งยังมีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือ GDX Platform (gdx.dga.or.th) เพื่ออำนวยความสะดวกหน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ ปัจจุบันมีหน่วยงานใช้บริการ จำนวน 194 หน่วยงาน นอกจากนี้ ได้จัดทำระบบกลางทางกฎหมาย เว็บไซต์ Law.go.th เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศ และเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายของประชาชนด้วย ในส่วนของการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) (tdga.dga.or.th) มีผู้ผ่านการอบรมแล้วเป็นจำนวน 384,573 ราย

 

สำหรับรายละเอียดรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) ประกอบด้วย
รางวัลรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น
- รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลักที่มีคะแนนรวมสูงสุด 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การไฟฟ้านครหลวง กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่นๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- รางวัลระดับดิจิทัลระดับจังหวัด จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลำปาง

รางวัลเฉพาะด้านประจำปี จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย 
- รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมชลประทาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลพัฒนาการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
- รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมทางหลวงชนบท การประปานครหลวง การยางแห่งประเทศไทย
- รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่นๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
พิเศษสำหรับปีนี้ มีรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการ “ท้องถิ่นดิจิทัล” มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ที่มีการให้บริการจริง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dgawards.dga.or.th