กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

วันนี้ 1 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ กรมป่าไม้ กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และจัดหาน้ำสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านแม่หลุย และราษฎรบ้านแม่หลุย จำนวน 362 ราย ซึ่งประสบปัญหาแหล่งเก็บน้ำเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากระบบประปาภูเขาเดิมเสียหาย โดยกรมชลประทานมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายบ้านแม่หลุยพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 14 เมตร สูง 1 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ PVC และบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 150 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

ปัจจุบัน กรมชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมเรียบร้อยแล้ว และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนบ้านแม่หลุย จำนวน 15 ไร่ และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านแม่หลุยได้เพียงพอตลอดทั้งปี

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน
 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จ.แม่ฮ่องสอน