"บีทีเอส กรุ๊ป" ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 4

"บีทีเอส กรุ๊ป" ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 4

"บีทีเอส กรุ๊ป" ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 4 อีกทั้งเป็น "ผู้นำ" กลุ่มอุตสาหกรรม คมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม "ระดับโลก" 2 ปีซ้อน พร้อมติดหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ นอกจากนี้ จากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ป ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรม คมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) อีกด้วย

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวนั้น ได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร และประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ผลการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศสะท้อนถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทาย เช่นนี้

ในช่วงเวลาใกล้กัน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มการบริการ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท บีทีเอส และคณะกรรมการความยั่งยืน กล่าวว่า นี่เป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของบริษัท และประเทศที่ได้รับการยอมรับสำหรับผลงาน ESG ที่ยอดเยี่ยมขององค์กรและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทย ในการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การยอมรับนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของกลุ่มบีทีเอสในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และวินัยในการจัดการในช่วงเวลาที่ท้าทาย

อนึ่ง The Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 5,300 แห่งใน 60 อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

"หุ้นยั่งยืน" หรือ "THSI" เป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ที่นำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว