ไทยออยล์ ได้รับการประกาศเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ไทยออยล์ ได้รับการประกาศเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ไทยออยล์ ได้รับการประกาศเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคนมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับความสำเร็จระดับโลกดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความสมดุล ทั้งมิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายวิรัตน์ กล่าวเสริมว่า ตลอดช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ ได้สร้างสรรค์และเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมในหลายๆ ด้าน ในฐานะผู้ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลัก ESG หรือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม การตอบสนองต่อทิศทางของโลกในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในอนาคต
  2. ด้านสังคม มุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ให้เป็นรูปธรรม ผ่านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. ด้านบรรษัทภิบาล ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

“ไทยออยล์อยู่ร่วมกับสังคมมาอย่างยาวนาน ถือเป็นโรงกลั่นที่เกิดขึ้นกลางชุมชน และเติบโตพร้อมกับชุมชนโดยรอบ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานตลอด 60 ปี ไทยออยล์พร้อมทำหน้าที่ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสังคมไทยตลอดไป และจะยังคงมุ่งมั่นสืบทอดปณิธานในการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร 100 ปี ที่ยั่งยืน” นายวิรัตน์ กล่าวปิดท้าย

Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก โดยมี S&P Global Corporate Sustainability Assessment ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เป็นผู้ประเมินจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์กำหนดว่า บริษัทที่จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษัทแรก และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Markets สูงสุด 800 บริษัทแรก ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งสิ้นราว 3,500 บริษัททั่วโลก

ทั้งนี้ S&P Global จะส่งแบบสอบถามตามประเภทอุตสาหกรรมมาให้บริษัทที่ได้รับเชิญ เพื่อตอบคำถามเชิงลึก พร้อมจัดส่งหลักฐานอ้างอิงและช่องทางการเปิดเผยสู่สาธารณะ เกี่ยวกับแผนงานและกลยุทธ์ วิธีการบริหารจัดการ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยไทยออยล์ได้รับเชิญในกลุ่ม Emerging Market ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และได้ตอบแบบสอบถามไปเมื่อ กรกฎาคมที่ผ่านมา