"ไทยออยล์" คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก "SET Awards 2021" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

"ไทยออยล์" คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก "SET Awards 2021" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

"ไทยออยล์" คว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก "SET Awards 2021" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เมื่อเร็วนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล Sustainability Excellence ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินงานโดยยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร 100 ปี ต่อไป

ก่อนหน้านี้ ไทยออยล์ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยังยืน” Thailand Sustainability Investment (THIS) ประจำปี 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 อีกด้วย

นอกจากนี้ ไทยออยล์ มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์