อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021”

อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021”

อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021” ปลุกแรงบันดาลใจ เติมไอเดียผสานโมเดล BCG สู่ความยั่งยืน

ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จในการจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ “TechnoMart 2021” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition ภายใต้แนวคิด  STI for New Normal ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้เป็นการจัดแสดงนิทรรศการรูปแบบออนไลน์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม เสมือนได้ท่องไปบนอวกาศผ่านการจำลองยานอวกาศ (อว.TOS) ที่ผู้ชมได้รับทราบถึงนวัตกรรม การคิดค้นของนักวิจัยไทย ทั้งเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่มาช่วยแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 และนวัตกรรมที่มาช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงฯ

อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021”

 

ขณะเดียวกันก็ได้รับทราบถึงแนวคิดนวัตกรรมโดยคนไทย ผ่าน BCG โมเดล โดยงานครั้งนี้มีการให้ความรู้ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติภายใต้ข้อจำกัดของโรคระบาดที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และมีเวทีออนไลน์เพื่อให้เกิดการเจรจาซื้อขายระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้า ตลอดจนมีการนำสินค้า OTOP สินค้าชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัล  การประกวดต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมตลอด 24 ชั่วโมง  

อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021”  

อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021”

 

 

รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า งาน “TechnoMart 2021” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     (รัชการที่ 9) ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่โดดเด่นของกระทรวงฯ ตลอดจนพันธมิตรที่ร่วมงานกว่า 80 หน่วยงาน เป็นการแสดงถึงศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลงานวิจัยที่พร้อมใช้ โดยฝีมือของคนไทยที่มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ให้เป็นแบบนิทรรศการเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ ที่ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติและแสดงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 4 รัชการที่ 9 และ รัชกาลที่ 10

และมีการจัดแสดงผลงานของหน่วยงาน อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 80 หน่วยงาน มากกว่า 200 ผลงาน มีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ การเสวนาวิชาการ การเจรจาธุรกิจ การแข่งขันประกวดต่างๆ เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจ นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์เพื่อตอบสนองตลาดมากขึ้น และเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 

อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021”

 

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “TechnoMart 2021” เป็นงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมของนักวิจัยไทย ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา และนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และอีกส่วนหนึ่ง กับการที่ได้เข้ามาซื้อสินค้าภายในงาน จะช่วยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย   

โดยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในโลกยุค “นิว นอร์มอล” (New Normal) จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้ประกอบการไทย ชุมชน สังคม ปรับตัวบนโลกการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา ด้วยเครื่องมือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ผ่าน BCG โมเดล ด้วยความ มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในงานมีกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจ เช่น การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม  นวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุค New Normal มาติดปีกทางความคิด เรียนรู้อยู่รอด ปรับตัว บนโลกที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งพัฒนากำลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับโลกยุคดิจิตอล และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

อว. ปลื้มกระแสนวัตกรรมฝ่าโควิดงาน “TechnoMart 2021”

โดยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในโลกยุค “นิว นอร์มอล” (New Normal) จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้ประกอบการไทย ชุมชน สังคม ปรับตัวบนโลกการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา ด้วยเครื่องมือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ผ่าน BCG โมเดล ด้วยความ มั่งคั่ง ยั่งยืน