โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี 100 ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน หนุนการท่องเที่ยวชุมชนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชน ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหน ใกล้ไกล เที่ยวได้ทุกที่”ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564

จัดทำ “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว” เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local -Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้ความหลากหลาย 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี 100 ชุมชน

ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิสาหกิจชุมชน จึงเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual  Event  ด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 พร้อมร่วมชม และซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 1,000 รายการ ลุ้นรับ gift voucher บัตรกำนันท่องเที่ยวฟรีตลอดการจัดงาน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “ กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี      เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี 100 ชุมชน

ทั้งในเรื่องทักษะการบริหารจัดการของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์  ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน   มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแอ่งเล็ก รวมถึงบูรณาการ การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ   ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นต้น

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน และอุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ” 

 

ด้านนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า “ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ในครั้งนี้ขึ้น  มีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี 100 ชุมชน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการ โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน ดารา  และการจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ www.100otopvillage.com ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564”

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี 100 ชุมชน