ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัว “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัว  “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

TGO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเปิดตัว “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเปิดตัว สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” TGO Climate Action Academy หรือCAA เพื่อสานต่อภารกิจสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Literacy) และความตกลงปารีส อีกทั้งยังเชื่อมโยงและสนับสนุนการนำนโยบายระดับประเทศสู่การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษาด้านการลดก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน รวมถึงสร้างและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างการมีส่วนร่วมครอบคลุมบุคลากรที่บทบาทในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน, บุคลากรภาครัฐและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น, บุคลากรภาคธุรกิจ, ผู้ประเมินภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกลไก TGO, นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

 

ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัว  “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

การดำเนินงานของสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) จะดำเนินการผ่านการบริการในรูปแบบของการจัดเวทีระดับผู้นำระดับโลกสู่ประเทศไทยผ่านโครงการ Climate Action Leaders Forum,โปรแกรมการอบรมพัฒนาทักษะที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญด้านก๊าซเรือนกระจก 8 โปรแกรม 29 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Fundamentals of Climate Change), การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย (GHG Inventory: GHGI), การประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นซ์ (Quantification and Verification of  Carbon Footprint), การประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับมาตรการ (MRV for Mitigation Measures towards NDC), กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Mitigation Mechanism), Corporate GHG Management, การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate Adaptation) และ International Training Programmes เพื่อฝึกอบรมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

 

สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ยังพร้อมให้บริการในรูปแบบของ Education Programmes เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิกฤติ สภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมขับเคลื่อนสังคมในมิติที่หลากหลาย อย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ Conferences and Seminars ในลักษณะเวทีสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์

รวมถึงโอกาส และความท้าทายใหม่ๆ ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระดับโลกสู่ประเทศไทยจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร การระดมสมอง การให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานที่จริง

ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัว  “สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยกับความร่วมมือระดับโลก ภายใต้การเปิดตัว สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy) ซึ่งเป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศสู่เวทีผู้นำและการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนเปิดมุมมองมิติใหม่จากทั่วโลก เพื่อร่วมแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในงานเปิดตัว สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGO Climate Action Academy: CAA)” และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง หน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.

 

โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการ FTI Academy วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน FacebookLive องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน