อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔ ชวนกัลยาณมิตร ร่วมกิจกรรมพิเศษออนไลน์ ตลอดทั้งวัน

อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔ ชวนกัลยาณมิตร ร่วมกิจกรรมพิเศษออนไลน์ ตลอดทั้งวัน

วัดญาณเวศกวัน ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  ชวนกัลยาณมิตร ร่วมกิจกรรมพิเศษออนไลน์ 24 ก.ค.2564วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้

เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้า ครบ ทาน ศีล และ ภาวนา 
ทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษ ธรรม ออน ทัวร์ ที่จะพาเรียนรู้ สารนาถ – อโศกมหาราช

 อ่านหาแก่นทำ ภาคพิเศษ รวมถึง เวียนเทียน ออนไลน์ ๓๖๐ องศา  และจบค่ำคืนอาสาฬหบูชาด้วยการภาวนา

ติดตามรับชมรายการสดทาง

Youtube Live : ญาณเวศก์ ออนไลน์

https://www.youtube.com/channel/UCYwstPJl49cZQ7cEa_S-yhw

Facebook Live : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/

Facebook Live : กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk

Zoom Meeting ID : 865 9089 0307 Passcode : 123456

https://us02web.zoom.us/j/86590890307...

(หมายเหตุ ทุกกิจกรรมไม่ต้องลงทะเบียน กิจกรรมใน Zoom เข้าร่วมได้เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.)

Tag #อาสาฬหบูชา #วัดญาณเวศกวัน #สวนโมกข์กรุงเทพ #ธรรมะ