จับมือยกระดับการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย

จับมือยกระดับการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย

อ.ส.ค.ร่วมกับซีพีเอฟ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย “โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย” 

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย”  เพื่อยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเมื่อเร็วๆนี้