ศศินทร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้น Futures Thinking Strategy(เรียนออนไลน์)

ศศินทร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้น Futures Thinking Strategy(เรียนออนไลน์)

เรียนในวันที่ 4, 11, 18, 25  มีนาคม 2564 เวลา 12.00-13.30 น. สมัครด่วนวันนี้

 

 

Sasin Executive Education เปิดหลักสูตร Futures Thinking Strategy (เรียนออนไลน์) เหมาะสำหรับผู้ที่มีบทบาทหรือต้องการมีบทบาทในการวางแผนสำหรับอนาคตของตนเองหรือองค์กร  โดยผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการสร้างทางเลือกให้อนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งจะทำให้เข้าใจในตัวเองมากขึ้น ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสามารถรับมือหรือสร้างทางเลือกในอนาคตได้ สอนโดย Dr. Sohail Inayatullah, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Futures Thinking ระดับโลก ดำรงตำแหน่ง Inaugural UNESCO Chair in Futures Studies ที่ USIM เรียนในวันที่ 4, 11, 18, 25  มีนาคม 2564 เวลา 12.00-13.30 . สมัครด่วนวันนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.sasin.edu หรือ Email: [email protected]

https://study.sasin.edu/futures-thinking-strategy