ITEL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 ในรูปแบบ E-EGM

ITEL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 ในรูปแบบ E-EGM

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ( ที่ 2 จาก ขวา) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, นางเกศรา มัญชุศรี ( ที่ 1 จาก ขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และนายณัฐนัย อนันตรัมพร ( ที่ 3 จาก ขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL  ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้