โครงการ Sasin Management Consulting

โครงการ Sasin Management Consulting

ก.พ.ร. ร่วมกับศศินทร์จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางการประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชน

 

คุณสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ คุณณัฐสร บุญถนอม ผู้อำนวยการโครงการ Sasin Management Consulting (ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์การมหาชนทั้ง 35 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ำ