โครงการ "PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก"  

โครงการ "PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก"  

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการ "PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก

 

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการ "PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก"  โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง มีทัศนียภาพที่สวยงามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น โดยยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม PEA จึงดำเนินโครงการ "PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก" นำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ บริเวณถนนชีกุน ตั้งแต่แยกโรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย ถึงแยกวัดราชประดิษฐาน และถนนป่าโทน ตั้งแต่แยกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถึงสะพานคลองท่อ ระยะทางรวม 2.4 กิโลเมตร ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563

สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ดำเนินการระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน PEA ได้ดำเนินโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางถนนหลักและรอบเกาะเมือง จำนวน 16 เส้นทาง ระยะทาง 17.06 กิโลเมตร จำนวนเสา 789 ต้น เพื่อให้อุทยานประวัติศาสตร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน PEA ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อคืนความสวยงามให้กับนครประวัติศาสตร์ดินแดนมรดกโลก