เว็บไซต์ “humanization” การทำธุรกิจคู่ความดี

เว็บไซต์ “humanization” การทำธุรกิจคู่ความดี

เว็บไซต์ “humanization” การทำธุรกิจคู่ความดี  อีกช่องทางเติมพลังบวก เพื่อความสุขของทุกคนในสังคม

 

ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมมากมายที่อาจทำให้ผู้คนในสังคมรู้สึกหมดพลัง หมดไฟ รู้สึกว่าใช้ชีวิตให้ผ่านไปแต่ละวันไม่ง่าย หลายคนเริ่มมองหาที่พักใจ www.humanization.lion.co.th เป็นอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับใครหลายคนที่ต้องการผ่อนคลาย และรับพลังดี ๆ จากข้อความและคลิปวิดีโอของเว็บไซต์ สามารถเติมพลังบวกให้คุณได้ ในวันที่ใจเริ่มอ่อนล้า

ไลอ้อน ประเทศไทย  ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทยมาอย่างยาวนาน              ได้ออกแบบเว็บไซต์ “humanization”  ที่แตกต่างจากเว็บไซต์องค์กรอื่นทั่วไป  โดยบอกผ่านเรื่องราวขององค์กรคนดี ที่มีการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน   ไม่ได้มุ่งเป้าประสงค์ที่ผลประโยชน์ขององค์กรฝ่ายเดียว แต่คำนึงถึงประโยชน์สุขของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เว็บไซต์ออกแบบให้ใช้งานง่าย อ่านแล้วสบายตา  โดยแบ่งออกเป็น 5 เมนูหลัก ได้แก่ เมนูหน้าหลัก แนะนำภาพรวมขององค์กรคนดี ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ทศวรรษ ผ่านวิกฤติต่างๆมามากมาย เมนูยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรคนดี เปิดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่ดำเนินไปภายใต้ทิศทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อประโยชน์สำหรับ 4 มิติ ทั้ง พนักงาน ผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม  เมนูความดีสู่สังคม โครงการต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม การเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินการขององค์กร รวมถึงรางวัลแห่งความดีทั้งหลาย  เมนูกิจกรรมสร้างคนดี บอกเล่ากิจกรรมและโครงการต่างๆที่สร้างคนให้เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีความปราถนาดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเมนูสังคมธรรมปัญญา ที่ให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการเติมพลังใจให้กับผู้อ่านได้นำกลับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตต่อไป ส่งเสริมให้สังคมเจริญอย่างศานติสุข เหนี่ยวนำคุณค่าแห่งปัญญา คุณธรรม คติธรรม สัจธรรม ในสากล สร้างสรรค์คุณค่าและอารยธรรมแห่งความเจริญ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์อย่างสมสมัย