สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ เชื่อมโยงทุกคนร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรสร้างแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นผู้ให้และเชื่อมทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้แนวคิด “Giving is Rewarding for All การให้ คือรางวัล    ที่ยั่งยืนเพื่อสังคมคุณภาพ” พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ GLO และเผยแผนกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  กล่าวถึงที่มาของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของสำนักงานสลากฯ ในรอบ 80 ปีครั้งนี้ ว่า เกิดจากการที่เราต้องการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในบริบทปัจจุบัน โดยเน้นย้ำความทันสมัย โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ การสื่อสารรูปแบบใหม่ของสำนักงานสลากฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบรนด์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายสลากฯ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นผู้ให้รางวัลแก่สังคมและเกื้อกูลกันเพื่อให้ประเทศก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย (Ogilvy Thailand) และ ซูเปอร์ยูเนียน (Superunion) กำหนดแนวทางปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และโฆษณาประชาสัมพันธ์ เน้นปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์ในกลุ่มพนักงาน และสื่อสารสู่ประชาชนในวงกว้าง โดยกิจกรรมขับเคลื่อนการปรับภาพลักษณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในเบื้องต้นประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมพนักงานที่เน้นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น การจัดโครงการ “GLO Brand Ambassador” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนผู้ส่งต่อวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำเครื่องแบบใหม่ให้กับพนักงาน  ตลอดจนการเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานสลากฯ  

ผศ. ดร.ธนวรรธน์ กล่าวต่อไปอีกว่า การสร้างแบรนด์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนโลโก้ ปรับปรุงเทคโนโลยีและบริการ หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่เป็นการสร้างคุณค่าที่หยั่งลึกไปถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบทบาทของสำนักงานสลากฯ ที่มีความหมายมากกว่าการพิมพ์ การจำหน่ายสลาก      กินแบ่งรัฐบาล การออกรางวัล และการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี แต่เราต้องการสื่อสารบทบาทของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะองค์กรที่ทำงานตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคใหม่ โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและประชาชนทั่วประเทศ ให้ทุกฝ่ายมีความผูกพันในการพัฒนาสังคมส่วนรวม เพราะสำหรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ‘การให้’ คือรางวัลเพื่อสร้างความหวังและโอกาส เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต และที่สำคัญ     เป็นการนำรายได้มาใช้พัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน

การสร้างการมีส่วนร่วมใน “การให้” ร่วมกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงจะเน้นที่การสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้รายได้จากการจำหน่ายสลากฯ ถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ที่จำเป็นของประเทศอย่างแท้จริง อาทิ สนับสนุนด้านการสาธารณสุขผ่านการสร้างอาคารผู้ป่วยและบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างโอกาสทางการศึกษา การช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมในหลากหลายด้าน เช่น โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2562 รวม 7 ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างภายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 สำนักงานสลากฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายโครงการนี้ไปในอีก 10 ชุมชน ทั่วประเทศ นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต่างๆ แล้ว  ยังคำนึงถึงการกระตุ้นส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ โดยนำภาพวาดของเมืองรองต่าง ๆ ในประเทศไทยมาประกอบบนสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกด้วย 

นอกจากนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการ “โฮป ประกายแสงแห่งความหวัง” เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับชีวิตของผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและขาดโอกาสการช่วยเหลือจากสังคม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาสังคมอื่น ๆ ผ่านการให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า กว่า 80 ปีที่ผ่านมา สำนักงานสลากฯ ได้ลงแรง ลงมือ ร่วมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างอนาคตให้กับผู้คนและชุมชน ผ่านเครือข่ายและพันธมิตรมากมาย เพราะทุก ๆ บาทของผู้ซื้อ คือการส่งต่อความหวังและความสุข ทุก ๆ แรงที่ลงไปช่วยทำงานและช่วยเหลือสังคมคือความตั้งใจที่จะมอบรอยยิ้มให้ชุมชน และทุก ๆ วัน เราได้ช่วยเหลือองค์กรทั่วประเทศที่ต้องการแรงผลักดัน ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน 5 ปีที่ผ่านมา นำส่งรายได้ให้แผ่นดินสูงสุดในลำดับต้นตลอดมา โดยมีจำนวนรายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในปี 2562  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งรัฐสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนเงินกว่า 41,000 ล้านบาท และได้ดำเนินการออกสลากการกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 16 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าร่วม 8,000 ล้านบาทด้วย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน Ecosystem ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแก่ทั้งผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชั่น ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่น GLO Lottery Official สำหรับ     ผู้ซื้อสลากฯ เพื่อตรวจสอบผลรางวัลในงวดปัจจุบันและงวดย้อนหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และแอปพลิเคชั่น my GLO สำหรับผู้จำหน่ายสลากฯ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวรวมถึงประวัติการซื้อขายเพื่อใช้ในการตรวจสอบความโปร่งใส นอกจากนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ LINE เปิด GLO LINE Official เพื่อเป็นสื่อกลางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดสดการออกรางวัล รวมถึงจัดทำ LINE Sticker เพื่อให้สำนักงานสลากฯ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงรายงานความยั่งยืนขององค์กรตามกรอบแนวทางการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) และแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) ตลอดจนให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเต็มรูปแบบภายในสำนักงานสลากฯ และพื้นที่ใกล้เคียง และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ภายในสำนักงานสลากฯ 

ก้าวย่างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้ จะเป็นก้าวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม เราจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ทำเพื่อทุกชีวิต เพื่อชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง โดยเชื่อมโยงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ และร่วมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ของสำนักงานสลากฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน” พ.ต.อ. บุญส่ง กล่าวสรุป