ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ จึงเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียด ดังนี้

 

1. วัตถุประสงค์ของกองทุนการออมแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกในวัยชราหรือเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ


2. หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก

2.1 เป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ

2.2  ตามที่กำหนดในมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

 
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร            

3.1 เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า

 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

4.1     มีความรู้ด้านการลงทุน

4.2     มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณ

4.3     มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์การทำงานในระดับชุมชน รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก

4.4     มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ ให้แก่บุคคลทั่วไปได้

                        

5. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554


6. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินสามปี และเมื่อพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกอีกได้
แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

 

7. อัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทน และเงินอื่นเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.3016.30 น. (ในวันทำการของ กอช.)

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เลขที่ 420/1 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น 3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2049 9000 ต่อ 301 - 303 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ www.nsf.or.th ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม QR Code

         การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมี 2 วิธี ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน
  2. ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
    เป็นสำคัญภายในระยะเวลารับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ